Noordereiland blijft gratis parkeren

>
>
Noordereiland blijft gratis parkeren

ParkerenDe meerderheid van de bewoners (57 procent) en ondernemers (75 procent) van het eiland hebben in een draagvlakonderzoek  aangegeven niets te voelen voor invoerenvan betaald parkeren op het Noordereiland.

Het draagvlakonderzoek is uitgevoerd vanwege klachten van bewoners en ondernemers, de resultaten van uitgevoerde parkeertellingen en op advies van de gebiedscommissie Feijenoord. De gebiedscommissie adviseert het college geen betaald parkeren in te voeren te adviseren omdat er onvoldoende draagvlak is. Wethouder Langenberg heeft dit advies overgenomen en zal geen verzoek bij het college indienen tot invoeren van betaald parkeren.

Zie hieronder de brief van Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur

Geachte mevrouw/meneer,
Graag informeer ik u over de uitkomsten van het onderzoek naar betaald parkeren op het Noordereiland. Ik heb geconstateerd dat er te weinig draagvlak is voor de invoering van betaald parkeren. Hieronder worden de uitkomsten van het onderzoek nader toegelicht.
Onderzoek naar het invoeren van betaald parkeren verloopt via een drietal stappen:

  1. Parkeertellingen
  2. Draagvlakonderzoek
  3. Advies gebiedscommissie

1. Parkeertellingen
Naar aanleiding van de klachten zijn er in oktober 2014 parkeertellingen uitgevoerd op het Noordereiland. In twee deelgebieden bleek de parkeerdruk hoog te zijn: in het midden van het eiland is op een gemiddelde dag doordeweeks 86% van de parkeerplaatsen bezet, op de oostelijke kop is dit 85%. Dit was een van de aanleidingen om op het Noordereiland een draagvlakonderzoek te houden.

2. Draagvlakonderzoek
Meer dan 50% van de aangeschreven mensen hebben de vragenlijst ingevuld, dit is voldoende respons voor een representatief beeld:
– 57% van de huishoudens en 75% van de ondernemers gaf aan tegen de invoering van
betaald parkeren te zijn.

Naast het invullen van de enquête hebben veel bewoners gebruik gemaakt van de gelegenheid om opmerkingen en suggesties in te dienen over de parkeersituatie. Op twee meest genoemde suggesties wil ik kort in gaan:

– Invoering blauwe zone met ontheffing voor bewoners
Binnen het stedelijk parkeerbeleid is gekozen voor één helder systeem van parkeerregulering:
betaald parkeren. Deze keuze is gemaakt omdat een blauwe parkeerzone ten opzichte van betaald parkeren namelijk een aantal nadelen kent: blauwe zones brengen hoge handhavingskosten met zich mee, het sluit niet aan op kentekenparkeren en de handhaving middels scanauto’s en er is een grote kans op fraude door de blauwe schijf telkens door te draaien. Het invoeren van een blauwe zone op het Noordereiland is dus niet aan de orde.

– Het creëren van goedkopere of gratis parkeergelegenheid bij bedrijven in het centrum
De gemeente heeft geïnvesteerd in diverse P+R-voorziening aan de randen van de stad, om vervolgens per OV of fiets verder de stad in te kunnen gaan. Deze voorzieningen zijn ruim buiten het stadscentrum gehouden om onnodig autoverkeer te weren. Om het gebruik van de P+R-voorzieningen voor (binnen)stad bezoek te bevorderen, hebben wij besloten het gebruik per 1 juli 2017 weer gratis te maken indien tevens van het OV gebruik wordt gemaakt.

3. Advies gebiedscommissie Feijenoord
De gebiedscommissie heeft de resultaten van het draagvlakonderzoek besproken in haar vergadering van 13 september jl. De gebiedscommissie adviseert om, naar aanleiding van de resultaten van het draagvlakonderzoek, geen betaald parkeren in te voeren.

In Rotterdam stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en fiets door bijvoorbeeld OV knooppunten te verbeteren zoals station Blaak en goede voorzieningen voor de fiets aan te bieden zoals ruime fietspaden en fietsenstallingen. Dit moet leiden tot minder forensen en bezoekers die met de auto naar de binnenstad reizen. Het Noordereiland ligt vlakbij de binnenstad waardoor het eiland aantrekkelijk is om de auto te parkeren. Echter het feit is dat er geen meerderheid is vóór de invoering van betaald parkeren. Ik zal dan ook geen voorstel hiertoe indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Helaas zie ik geen andere mogelijkheden om de parkeersituatie op het Noordereiland te verbeteren. Wel blijf ik de parkeerdruk op het Noordereiland nauwlettend in de gaten houden door regelmatig parkeertelingen uit te voeren.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur

Foto’s van de brief
(Klik voor een vergroting)

[envira-gallery id=”4543″]

 

Download de brief over geen betaald parkeren hier: blad 1 + blad 2

Gemeente Rotterdam

Zie ook oud bericht over aangepast plan parkeren op het Noordereiland

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart