Overlast auto’s op het Noordereiland

>
>
Overlast auto’s op het Noordereiland

De gemeente Rotterdam moet actie ondernemen om de overlast van ‘parkeertoeristen’ op het Noordereiland tegen te gaan. Dat vinden de bewoners. Ze klagen al jaren over lawaai, straatraces en afval, maar er wordt niets aan de problemen gedaan.

Vooral met mooi weer is het Noordereiland in trek. Mensen komen met de auto naar de kades om – vaak – met de deur open en de muziek aan van de zomeravond te genieten. Vaak wordt afval, waaronder etensresten, blikjes, condooms, en lachgaspatronen, achtergelaten op straat. Bewoners klagen verder over racende wagens, wildplassen en intimidatie.

Alle maatregelen die de wijk de afgelopen jaren heeft voorgesteld, zijn geweigerd, stelt de Wijkraad Noordereiland in een brief (zie hieronder) aan het dagelijks gemeentebestuur. Er is gevraagd om andere inrichting van de kades, bijvoorbeeld met parkeervakken zodat er boetes uitgedeeld kunnen worden voor foutparkeren; om meer groen op het eiland zodat er minder auto’s kunnen staan en om een nieuw parkeerplan.
Daar is tot nu toe niets van terechtgekomen.

De Wijkraad Noordereiland wil dat op korte termijn maatregelen worden genomen om de overlast tegen te gaan en dat er geld wordt uitgetrokken om de buitenruimte aan te passen. Bovendien vraag de wijkraad Noordereiland om speciale verordeningen zodat er opgetreden kan worden.

Het AD RotterdamDoor: Nadia Berkelder (2 aug. 2018)
Foto: ANP
Bron: www.ad.nl/rotterdam/noordereiland-is-overlast-van-parkeertoeristen-zat~a9102eae/

 


Brief van Wijkraad Noordereiland

 

Geacht college,

Hierbij sturen wij u het ongevraagd advies inzake overlast, dat de wijkraad Noordereiland in zijn
vergadering van 16 juli heeft vastgesteld.

Situatieschets,
De Maaskade, de Prins Hendrikkade, Antwerpsehoofd en Meeuwenstraat omsluiten het eiland.
Beide kades hebben een aan het water gelegen ‘buitenring’.
Prins Hendrikkade
Aan de westzijde van het eiland is de buitenring autovrij en wordt vnl. gebruikt als wandelroute.
Incidenteel als laad- en losplaats voor auto’s van binnenvaart.
Maaskade
Deze is over driekwart bereikbaar voor auto’s. Enkele delen zijn autovrlj of autoluw‘ Deze buitenruimte wordt gebruikt voor parkeren. Er wordt op twee manieren geparkeerd: dwars op de rijrichting van de hoofdrijbaan in gemarkeerde parkeervakken en direct Iangs de rivier op het Schipperspad, aangelegd als wandelroute (= geen parkeervakken)

Probleem
Bewoners ondervinden forse hinder van ‘parkeertoeristen’ die veelal in de avonduren met de auto het eiland opzoeken om zich te “verpozen”. In 2013 leidde dit tot heftige protesten van bewoners en vormde de aanzet tot Buurt Bestuurt en Buurtpreventie. Na lang aandringen werden maatregelen getroffen om rijden met hoge snelheid onmogelijk te maken. Die ‘andere’ overlast is niet teruggedrongen.

Sindsdien hebben bewoners continu aangegeven dat de overlast moet worden bestreden. Dit heeft tot op vandaag niet tot uitvoering van maatregelen geleid.
Sterker nog de overlast neemt per seizoen toe, het aantal locaties waarop groeit, de vorm van overlast verandert en de “sfeer” wordt incidenteel grimmiger.

Overlast
Te onderscheiden:

 • parkeren / geparkeerd staan waar dat niet mag c.q. niet de bedoeling is
 • met draaiende motor geparkeerd staan (geluidsoverlast en milieuschade)
 • uit de auto werpen / achterlaten van vuilnis, gebruikte condooms, etensresten (ratten en meeuwen overlast), glaswerk en sinds enige tijd grote aantallen lachgaspatronen
 • te Iuide muziek uit voertuigen
 • onnodig heen—en-weer rijden
 • intimiderend t.o.v. de wandelaar, toerist, trimmer
 • overnachtingsplaats voor campers uit alle delen van Europa
 • urineren in het openbaar
 • sex in het openbaar
 • handel in………?

Aanpak
Buurt Bestuurt en andere gremia hebben geprobeerd de overheid in beweging te krijgen door
alternatieven aan te bieden:

 • richt de buitenruimte anders in (geweigerd)
 • maak parkeervakken waardoor er gehandhaafd kan worden (geweigerd)
 • vergroen de buitenring (geweigerd)
 • gebruik de vernieuwing van de Maaskade (Port of Rotterdam) om de indeling te veranderen (niet opgepakt)
 • nieuw parkeerplan voor het eiland (niet opgepakt)

In de 26 openbare vergadering van de wijkraad Noordereiland (18 juni 2018) heeft een inspreker deze problemen onder onze aandacht gebracht met het verzoek haar te steunen in het bewerkstelligen van oplossingen.
De wijkraad heeft besloten deze vraag over te nemen en wil u dit middels een ongevraagd advies onder de aandacht brengen. Tijdens de informatieavond, 20 juni 2018, georganiseerd door de directie Veilig, is het overlastprobleem ook aan de orde gesteld. Verbazing was er bij de medewerkers van Veilig dat genoemde problemen niet of nauwelijks worden opgepakt en dat er geen terugkoppeling aan bewoners wordt gegeven.

Verzoek
De wijkraad Noordereiland verzoekt u het volgende:

 1. in detail kennis te (doen) nemen van beschreven problematiek
 2. te (doen) onderzoeken welke aanpassingen “morgen” nodig zijn en uitvoering hiervan te
  faciliteren
 3. desbetreffende diensten opdracht te geven in samenwerking met belanghebbenden op de
  kortst mogelijke termijn te komen tot uitvoering van maatregelen gericht op structurele
  oplossingen (‘de lange ad‘em’)
 4. budget vrij te maken of te oormerken welk nodig is om tot spoedige uitvoering van
  aanpassingen buitenruimte over te gaan
 5. die besluiten te nemen die directe en adequate handhaving mogelijk maken. Wij denken
  aan instellen gebied-gerelateerde “speciale of nood” verordening
 6. belanghebbenden te (doen) informeren over de voortgang van uit te voeren acties,
  maatregelen en investeringen

Wij verzoeken u met het ongevraagde advies van de wijkraad rekening te houden en ons op de hoogte te houden van de verdere besluitvorming. Ook ontvangen wij graag een terugkoppeling over wat met het advies van de wijkraad is gedaan.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Noordereiland

Wijkmanager + Technisoh voorzitter Wijkraad Noordereiland

 

 

Meer informatie:
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart