Overlast kades Noordereiland

>
>
Overlast kades Noordereiland

Overlast KadesAan: wethouder Bert Wijbenga
wethouder Judith Bokhove
wethouder Barbara Kathman

CC: fractievoorzitters gemeenteraad
griffie
directie Veilig
gebiedsdirecteur Feijenoord
directeur NPRZ
korpschef Nationale Politie Rotterdam
pers


Betreft: Noodkreet van de bewoners van het Noordereiland

Geachte mevrouw Bokhove, mevrouw Kathman en heer Wijbenga,
Sinds 2013 wachten de bewoners van het Noordereiland op maatregelen die de overlast op en rondom de kades, veroorzaakt door zich daar verpozende jongeren, beëindigen en herhaling uitsluit.

Het mag u zijn niet ontgaan dat bewoners onophoudelijk ingrijpende hinder moeten aanvaarden van jonge lieden die, in toenemende mate overdag, maar geconcentreerd in de avond- en nachturen recreëren op het Noordereiland. In en rond geparkeerde auto’s vinden activiteiten plaats die niemand in een woonwijk wil aanvaarden of tolereren.

Eerdere signalen, meldingen, besprekingen aan en met diverse uiteenlopende vormen van gezag en diensten hebben niet geleid tot een adequate oplossing.
Dit maakt ons verdrietig en demotiveert ons streven naar een inclusieve samenleving (iedereen doet mee, ook deze jongeren, mits….)
De betrokkenheid van de burger bij de wijkgemeenschap neemt er door af in plaats van toe. Het uitblijven van zicht op een aanpak keert mensen af van de samenleving en bevordert sektarisch denken.

Deze open brief is onze ultieme poging met u in contact te komen, noodmaatregelen te ontwikkelen, te doen uitvoeren en tot een effectieve aanpak voor de langere termijn te komen. Wij nodigen u uit voor een avondlijk werkbezoek om samen met bewoners te ervaren wat zich op ons geliefde en gewaardeerde eiland afspeelt.

Tevens verzoeken wij u een bijeenkomst te initiëren waar bewoners en belanghebbenden met u en vertegenwoordigers van de diensten een allesomvattende aanpak kunnen opstellen.

Wij kennen de bijzondere waarde van het Noordereiland en delen die met plezier met iedereen maar…. Wij willen het uitzicht vanaf en het verblijf op de kades aan de Nieuwe Maas niet monopoliseren. Maar het kan niet zo zijn dat op één kilometer van ons stadhuis anarchie hoogtij viert?

Mogen wij voor eind februari een initiatief van u verwachten?
Wij willen dat de overlast nu stopt.

Hoogachtend,
Wijkraad Noordereiland 2018-2022,

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 

 

[UPDATE]

In de media

De open brief van de Wijkraad Noordereiland trekt veel aandacht. Niet alleen bij de wethouders en fractievoorzitters en andere beleidsmakers, ook in de media wordt de ‘kadekapers’ overlast breed uitgemeten. Zo bezocht Suzanne Mulder, verslaggeefster van Radio Rijnmond het Noordereiland om het probleem te bespreken met leden van de wijkraad.

Havenloods
www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/656179/bewoners-noordereiland-zijn-overlast-zat-en-eisen-maatregelen
Radio Rijnmond
www.rijnmond.nl/nieuws/178875/Bewoners-Noordereiland-eisen-gesprek-over-jongerenoverlast
Algemeen Dagblad
www.ad.nl/rotterdam/noodkreet-noordereiland-pak-hangparkeerders-nu-eens-echt-aan

 


Hieronder de 2 bijlagen:

 1. ongevraagd advies wijkraad Noordereiland aan B en W dd. 17 juli 2018
 2. chronologisch overzicht

 

Bijlage 1. ongevraagd advies wijkraad Noordereiland aan B&W (17 juli 2018)

 

Van : Wijkraad Noordereiland
Status : ongevraagd advies
Onderwerp : overlast parkeertoeristen / ‘kadekapers’
Datum : 17 juli 2018

 

Situatieschets

De Maaskade, de Prins Hendrikkade, Antwerpsehoofd en Meeuwenstraat omsluiten het eiland. Beide kades hebben een aan het water gelegen ‘buitenring’.
Prins Hendrikkade Aan de Westzijde van het eiland is de buitenring autovrij en wordt vnl. gebruikt als wandelroute. Incidenteel als laad- en losplaats voor auto’s van binnenvaart.

Maaskade
Deze is over driekwart bereikbaar voor auto’s. Enkele delen zijn autovrij of autoluw. Deze buitenruimte wordt gebruikt voor parkeren. Er wordt op twee manieren geparkeerd: dwars op de rijrichting van de hoofdrijbaan in gemarkeerde parkeervakken en direct langs de rivier op het Schipperspad, aangelegd als wandelroute (= geen parkeervakken)

Probleem

Bewoners ondervinden forse hinder van ‘parkeertoeristen’ die veelal in de avonduren met de auto het eiland opzoeken om zich te “verpozen”. In 2013 leidde dit tot heftige protesten van bewoners en vormde de aanzet tot Buurt Bestuurt en Buurtpreventie. Na lang aandringen werden maatregelen getroffen om rijden met hoge snelheid onmogelijk te maken. Die ‘andere’ overlast is niet teruggedrongen. Sindsdien hebben bewoners continu aangegeven dat de overlast moet worden bestreden. Dit heeft tot op vandaag niet tot uitvoering van maatregelen geleid. Sterker nog de overlast neemt per seizoen toe, het aantal locaties waarop groeit, de vorm van overlast verandert en de “sfeer” wordt incidenteel grimmiger.

Overlast

Te onderscheiden:

 • parkeren / geparkeerd staan waar dat niet mag c.q. niet de bedoeling is met draaiende motor geparkeerd staan (geluidsoverlast en milieuschade)
 • uit de auto werpen / achterlaten van vuilnis, gebruikte condooms, etensresten (ratten en meeuwen overlast), glaswerk en sinds enige tijd grote aantallen lachgaspatronen
 • te luide muziek uit voertuigen
 • onnodig heen-en-weer rijden
 • intimiderend t.o.v. de wandelaar, toerist, trimmer
 • overnachtingsplaats voor campers uit alle delen van Europa
 • urineren in het openbaar
 • sex in het openbaar
 • handel in………? Onbekend

Aanpak

Buurt Bestuurt en andere gremia hebben geprobeerd de overheid in beweging te krijgen door alternatieven aan te bieden:

 • richt de buitenruimte anders in (geweigerd)
 • maak parkeervakken waardoor er gehandhaafd kan worden (geweigerd)
 • vergroen de buitenring (geweigerd)
 • gebruik de vernieuwing van de Maaskade (Port of Rotterdam) om de indeling te veranderen (niet opgepakt)
 • nieuw parkeerplan voor het eiland (niet opgepakt)

In de 2e openbare vergadering van de wijkraad Noordereiland (18 juni 2018) heeft een inspreker deze problemen onder onze aandacht gebracht met het verzoek haar te steunen in het bewerkstelligen van oplossingen. De wijkraad heeft besloten deze vraag over te nemen en wil U dit middels een ongevraagd advies onder de aandacht brengen. Tijdens de informatieavond, 20 juni 2018, georganiseerd door de directie Veilig, is het overlastprobleem ook aan de orde gesteld. Verbazing was er bij de medewerkers van Veilig dat genoemde problemen niet of nauwelijks worden opgepakt en dat er geen terugkoppeling aan bewoners wordt gegeven.

Verzoek

De wijkraad Noordereiland verzoekt U het volgende:

 1. in detail kennis te (doen) nemen van beschreven problematiek
 2. te (doen) onderzoeken welke aanpassingen “morgen” nodig zijn en uitvoering hiervan te faciliteren
 3. desbetreffende diensten opdracht te geven in samenwerking met belanghebbenden op de kortst mogelijke termijn te komen tot uitvoering van maatregelen gericht op structurele oplossingen (‘de lange adem’)
 4. budget vrij te maken of te oormerken welk nodig is om tot spoedige uitvoering van aanpassingen buitenruimte over te gaan die besluiten te nemen
 5. die directe en adequate handhaving mogelijk maken. Wij denken aan instellen gebied-gerelateerde “speciale of nood” verordening
 6. belanghebbenden te (doen) informeren over de voortgang van uit te voeren acties, maatregelen en investeringen

Noordereiland, 17 juli 2018
Wijkraad Noordereiland

 

 

– – –

Bijlage bij ongevraagd advies wijkraad Noordereiland dd. 180717

RTV Rijnmond

Van de website van RTV Rijnmond (2013)
Zie bericht: www.rijnmond.nl/nieuws/108549/Noordereiland-hoopt-op-snelle-aanpak-kadekapers
Afgelopen zomer werden snelheden tot 180 km/u gemeten op de Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam.
Omwonenden hopen dat de gemeente nu eindelijk werk gaat maken van snelheidsbeperkende maatregelen tegen de kadekapers, zoals ze door sommigen worden genoemd.
Geschreven door: Leo Roubos

 

De overlast die de bewoners al enkele jaren ervaren, betreft een groep jongeren van Marokkaanse en Turkse komaf die hun auto’s langs het water van de Maaskade parkeren op de kop van het Noordereiland bij de Erasmusbrug.
Ze zitten in de auto’s – vaak opgevoerde VW Golfjes, Audi’s en zelfs Mercedessen – met de volumeknop van hun geluidsinstallatie op maximaal te blowen en gooien verpakkingen van fastfoodketens op de parkeerplaatsen. Volgens sommige omwonenden zou er ook gedeald worden. Als ze vertrekken gebeurt dat doorgaans claxonnerend, met piepende banden en met hoge snelheden. Dit gaat meestal tot diep in de nacht door.

Kentekens op Twitter
Een van de eilandbewoners is de kadekapers zo zat, dat hij met enige regelmaat de kentekens van de overlastgevers op Twitter en geluid van de overlast met bijbehorende kentekens op internet zet, maar daar lijken de overlastgevers niet van onder de indruk te zijn. De politie schijnt de problemen volgens  omwonenden niet al te serieus te nemen.

Bewoners ruimen rommel op
Verschillende bewoners bevestigen tegenover RTV Rijnmond de problemen, die tot op de dag van vandaag doorgaan. Het gebeurt niet elke avond, maar wel meerdere avonden per week en soms zelfs op zondag overdag. In de ochtend zijn er verschillende bewoners die de achtergelaten rotzooi opruimen omdat ze trots zijn op hun straat en niet willen dat toeristen die rommel ook zien.

Agressie overlastgevers
Bewoners durven de overlastgevers niet meer aan te spreken op hun gedrag omdat die zeer agressief reageren en bedreigingen uiten. Enkele maanden geleden sprak een bewoner een van de jongeren aan op zijn asociale rijgedrag. Hij werd knock-out geslagen en lag vervolgens twee dagen in het ziekenhuis. Daarna hebben verschillende politieke partijen in de gemeenteraad om maatregelen gevraagd. Na snelheidsmetingen lijken deze er nu te komen. Volgens de bewoners heeft de gemeente Rotterdam toegezegd dat er op korte termijn verkeersdrempels worden geplaatst.

Andere bewoners zijn er nog niet gerust op. Het harde rijden door de straat zal daardoor misschien over zijn, maar de vraag is of de overlast van de  kadekapers daarmee ook is opgelost.

 

 

Bijlage 2. chronologisch overzicht

 

chronologisch overzicht


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart