Stand van zaken Willemsbrug + De HEF

>
>
Stand van zaken Willemsbrug + De HEF

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen of via de media heeft kunnen vernemen, is op 6 oktober jongstleden het werk aan de Willemsbrug stilgelegd. Dit omdat in het gritmengsel een lage concentratie asbest is aangetroffen. Dit betreft het grit dat vanaf juli 2017 is gebruikt. Voor die tijd is een ander asbestvrij type grit gebruikt. Sindsdien lopen er binnen en buiten de tent diverse onderzoeken. In de genomen luchtmonsters is geen asbest aangetroffen. Op één van de 75  leefmonsters in de tent is een kleine hoeveelheid asbest gevonden.

WillemsbrugIn deze nieuwsbrief staat de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek en de uitvoering van het werk op de Willemsbrug en de laatste informatie over het grit dat gebruikt is bij de werkzaamheden bij De Hef.

Zie vorige berichten
Nieuwsbericht 1. (6 okt. 2017) +  Nieuwsbericht 2. (16 okt. 2017)

 

Hoe werkt een asbest onderzoek
Bij aangetroffen asbest wordt vanuit de bron in steeds groter wordende cirkels bemonsterd totdat geen asbest meer wordt aangetroffen. Het gebied is daarmee volgens wettelijk normen en richtlijnen ingekaderd. Bij de Willemsbrug is bij de bron (in de tent en in het nieuwe ongebruikte grit) asbest aangetroffen. Buiten de tent of verder weg is er geen asbest gevonden. De bron is daarmee gedetecteerd en onderzoek in grotere cirkels of op willekeurige locaties in de omgeving is in principe niet meer nodig om extra zekerheid te geven, zijn onder de brug en in het park bij de voetbalkooi ook monsters genomen door een onafhankelijk bureau. In deze monsters zat geen asbest. Zodra de onderzoeken en rapporten van de gemeente afgerond en binnen zijn, zetten we deze informatie op de website van de gemeente Rotterdam.

Vervolgtraject
Aan de hand van metingen wordt deze week definitief bepaald onder welke omstandigheden de verontreinigde locaties bij de Willemsbrug schoongemaakt mogen worden. De medewerkers van het bedrijf dat de metingen gaat doen dragen hierbij, volgens wettelijke voorschriften, beschermende kleding. Bij de uit te voeren metingen zal de kans dat asbest buiten de tent komt nihil zijn. Vervolgens wordt op basis van een saneringsplan de asbest door een gespecialiseerd bedrijf gesaneerd.

De verwachting is dat dit vanaf volgende week plaatsvindt. Er zijn ook werkzaamheden die ondertussen wel uitgevoerd kunnen worden, omdat deze in de niet-vervuilde gebieden van de brug plaatsvinden. De aannemer schildert de leuningen en tuikappen en brengt voorzieningen aan voor de nieuwe verlichting. Bij deze werkzaamheden wordt niet gestraald.
Nadat de werkgebieden gesaneerd zijn worden de werkzaamheden aan de pylonen van de Willemsbrug hervat.

Container op Willemsbrug
In verband met gladheid worden de containers op het fietspad binnenkort verwijderd. Dit heeft niets te maken met de asbestproblemen en de container behoort ook niet tot het te saneren gebied.

De Hef
Op maandag 23 oktober meldde de aannemer van het groot onderhoud aan De Hef een brief te hebben gekregen van de leverancier van het grit. In deze brief staat dat ook in de grondstof die is gebruikt om een mengstel voor straalgrit te maken voor het groot onderhoud aan De Hef een minimale hoeveelheid asbest is aangetroffen. De hoeveelheid asbest in het straalgrit van De Hef is nog veel kleiner dan de geringe hoeveelheid asbest in het grit van de Willemsbrug.

Het straalwerk aan De Hef is in december 2016 afgerond. Samen met de betrokken instanties GGD, DCMR en ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bepaalt de gemeente of er nog extra onderzoek en/of maatregelen nodig zijn. Gezien de lage aangetroffen concentraties geeft de inspectie ISZW aan dat er minder zorg is over het bij De Hef toegepaste straalgrit en dus niet dezelfde maatregelen getroffen hoeven te worden als bij de Willemsbrug.

Risico’s voor de volksgezondheid
De omgeving van de Willemsbrug en De Hef is in zeer geringe mate blootgesteld aan asbest. Asbest is altijd in zeer lage concentratie aanwezig in de buitenlucht. Iedereen ademt tijdens zijn leven asbestvezels in. De kans om kanker te krijgen door asbest in de buitenlucht is zeer klein.  Een tijdelijke, korte blootstelling aan een grote hoeveelheid asbest vergroot de kans op het krijgen van kanker een klein beetje. In dit geval is hooguit sprake geweest van een korte blootstelling aan een kleine hoeveelheid. Als mensen zich desondanks zorgen maken kan de GGD
extra informatie verstrekken, zie de website van de GGD: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/milieu-en-leefomgeving/in-de-woning/asbest.html
U kunt tijdens kantooruren ook contact opnemen met de GGD, telefoonnummer: 010 433 98 94.

Informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we u zo spoedig mogelijk via nieuws op de website: www.rotterdam.nl/wonen-leven/willemsbrug

Dit is de derde nieuwsbrief van oktober 2017
Zie Nieuwsbericht 1. (6 okt. 2017) 
Zie Nieuwsbericht 2. (16 okt. 2017)

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Peter van Druten, communicatieadviseur Groot Onderhoud Willemsbrug,
Gemeente Rotterdamvia pp.vandruten@rotterdam.nl of op 06 10 11 12 01.

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart