Stand van zaken Willemsbrug

>
>
Stand van zaken Willemsbrug

Willemsbrug

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is op 6 oktober jongstleden het werk aan de Willemsbrug stilgelegd omdat er mogelijk asbest tussen het straalgrit zat. Zodra de aannemer dit vernam zijn de werkzaamheden direct gestaakt en zijn de tent, het terrein en het grit zo goed mogelijk gesloten/afgedekt.

Onderzoek
De aannemer heeft in het weekend van 7 en 8 oktober een onafhankelijk gecertificeerd bureau de opdracht verstrekt om  asbestonderzoek te doen in en op de Willemsbrug. In opdracht van de gemeente Rotterdam is een ander bureau op 9 oktober een aanvullend onderzoek gestart.

Voor dit onderzoek zijn en worden diverse monsters genomen: onder andere van het grit, van het stof, van het stof op materialen op het werkterrein, op het werkterrein zelf, van gedragen kleding van medewerkers en van het voetpad op de brug.
Nog niet alle uitslagen van de onderzoeken zijn binnen. Deze volgen de komende twee weken inclusief de eindrapportage. In de eerste uitslagen die beide bureaus tot op heden onafhankelijk van elkaar hebben uitgebracht staat beschreven dat in de genomen monsters op de  diverse plekken tot nu toe alleen asbest is aangetroffen tussen het grit (gebruikt en ongebruikt).
In het grit is een lage concentratie asbest gevonden.

Er is geen asbest gevonden in het stof in de tent, op de kleding van de medewerkers, op het materiaal, op het werkterrein en het voetpad op de Willemsbrug. Doordat het grit is toegepast voor straalwerkzaamheden in een afgesloten ruimte, is de verwachting dat de blootstelling aan de omgeving zeer gering is geweest.

Zodra alle onderzoeken en rapporten binnen zijn, zetten we deze informatie op de website van de gemeente Rotterdam.

Risico’s voor de volksgezondheid
Asbest is altijd in zeer lage concentratie aanwezig in de buitenlucht. Iedereen ademt tijdens zijn leven asbestvezels in. De kans om kanker te krijgen door asbest in de buitenlucht is zeer klein. Een tijdelijke, korte blootstelling aan een grote hoeveelheid asbest vergroot de kans op het krijgen van kanker een klein beetje.

Op basis van de huidige analyses schat de GGD in dat het extra risico voor omwonenden en passanten op de Willemsbrug laag is. Een eventuele blootstelling aan asbest is volgens de GGD beperkt geweest. Dat baseert men op het gegeven dat de werkzaamheden in een tent werden verricht en op de uitkomst van de eerste analyses. Daaruit blijkt immers dat in de genomen monsters geen asbest in het stof is aangetroffen. Mochten er toch enkele asbestvezels zijn vrijgekomen, dan zal dat hooguit tijdelijk zijn geweest en in geringe mate hebben bijgedragen aan de verhoging van de altijd al aanwezige achtergrondconcentratie asbest in de lucht. Deze bijdrage is zo klein, dat het hierdoor gelopen risico vergelijkbaar is met het bestaande lage risico op het krijgen van kanker door de altijd al aanwezige asbestvezels in de buitenlucht.

Als mensen zich desondanks zorgen maken kan de GGD extra informatie verstrekken, zie de website van de GGD:
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/milieu-en-leefomgeving/in-de-woning/asbest.html

U kunt tijdens kantooruren ook contact opnemen met de GGD, telefoonnummer: 010 – 4339894.

Vervolgtraject
Het verontreinigde grit moet op een zorgvuldige manier worden opgeruimd. Aan een saneringsplan voor het opruimen van het besmette grit wordt gewerkt, net als aan de plannen voor de afronding van de werkzaamheden. Voordat de aannemer in opdracht van de gemeente hiermee aan de slag gaat, wordt de omgeving geïnformeerd.

Informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we u zo spoedig mogelijk via een nieuwe nieuwsbrief.
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Peter van Druten, communicatieadviseur Groot Onderhoud Willemsbrug,
Gemeente Rotterdamvia pp.vandruten@rotterdam.nl of op 06 10 11 12 01.

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart