Verslag bespreking wijkagenda 2019-2022

>
>
Verslag bespreking wijkagenda 2019-2022

Wijkagenda

De leden van de Wijkraad Noordereiland kijken tevreden terug op een geslaagde eerste wijkvergadering met bewoners en ondernemers op woensdagavond 21 november.
De zaal bij Stichting Mualla zat goed vol.
Agenda: Klik hier voor de wijkagenda als PDF

Dagvoorzitter Esther Visser heette iedereen welkom, gaf een toelichting op de opzet van deze avond en bood de wijkraadsleden gelegenheid zich aan iedereen voor te stellen.

Wijkraadslid Frank Demmendaal gaf eerst een korte toelichting over de rol en bevoegdheden van de wijkraad. Dit nieuwe wijkorgaan is dit voorjaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen geïntroduceerd en de wijkraadsleden zijn door bewoners van het Noordereiland gekozen.
Op de website van Noordereiland.org/wijkraad is meer te lezen over de taken en bevoegdheden van de wijkraad.

Vijf doelen

De voornaamste taak dit jaar was het opstellen van een Wijkagenda, met daarin 5 speerpunten, waar de Wijkraad zich de komende vier jaar actief mee bezig gaat houden. Die speerpunten kunnen jaarlijks zo nodig worden bijgesteld. Maar nu is het allereerst zaak om samen met de bewoners en ondernemers te onderzoeken of de gekozen speerpunten nog aanvulling behoeven. Die vijf wijkdoelen zijn:

  1. meer ruimte voor bewoners, minder voor auto’s.
  2. actieve inzet van bewoners, meer (culturele)activiteiten.
  3. aantrekkelijke buitenruimte.
  4. schoner Noordereiland.
  5. actiever en veiliger.

Aan tafel

Na deze introductie konden de aanwezigen aanschuiven bij een van de vijf tafels, waar ze hun mening en suggesties konden uiten over het gekozen onderwerp. Gedurende de avond kon nog twee keer gerouleerd worden, zodat wie dat wilde ook zijn of haar zegje kon doen bij een van de andere onderwerp-tafels. Aan iedere tafel fungeerde een wijkraadslid als tafelvoorzitter, voor hen ook een mooie gelegenheid om in gesprek te zijn met bewoners.

Rijp en groen

Aan alle tafels werd volop gediscussieerd en werden er een breed scala aan ideeën geopperd. Zo was het drukke autoverkeer met navenante parkeerprobleem ook nu weer een prominent onderwerp van gesprek. Was het geen idee om toch weer eens op zoek te gaan naar mogelijkheden om deels betaald parkeren in te voeren, ook al hebben bewoners zich daar al eerder in een referendum tegen uitgesproken?

En ja, er is zeker een wens voor meer culturele activiteiten en er wordt aan die tafel een hele lijst met suggesties opgetekend.

Wat er verder ‘ter tafel kwam’ was onder meer het probleem van onvoldoende parkeergelegenheid voor fietsen. Veel huizen op het eiland hebben geen eigen berging en is er behoefte aan een centrale fietsenstalling. Liefst ook weer een fietsenmaker op het eiland! Maar ook werd er gesproken over de herinrichting van de Maaskade, de groenvoorzieningen daar, de parkeermogelijkheden. Ook de Van der Takstraat mag wel weer eens onder handen genomen worden. Het is beter om daar zelf ideeën voor te ontwikkelen, voordat de gemeente die straat gaat aanpakken. Een aantal bewoners wil daar graag alvast eens over nadenken en een idee uitwerken. Ook zijn er wat ideeën om een aantal tussenstraten aantrekkelijker te laten maken. Met een andere verlichting (zoals in de Atjehstraat in Katendrecht) en bestrating kom je al een heel eind.

Er mogen ook best wat meer kunst en beelden in de buitenruimte worden geplaatst, suggereert een van de bewoners, waarop door diverse mensen instemmend wordt geknikt.

 

Bus 47 perikelen

Al heel snel blijkt aan diverse tafels dat er een ander prangend probleem leeft: de ingrijpende beperking van de dienstregeling van bus 47, die op zondag helemaal niet meer zal rijden. Vooral veel ouderen voelen zich daardoor ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Sommigen moeten 800 meter lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte van bus 32 om naar de stad of – via een omweg – naar Rotterdam Zuid te reizen. Welke actie kunnen de bewoners, die hier toch echt erg boos over zijn, hiertegen ondernemen? Een kort geding aanspannen, wordt gesuggereerd. Of een protestactie in het Stadhuis of bij het kantoor van de RET. De Wijkraad heeft eerder al een advies uitgebracht hierover en een aantal alternatieven aangedragen, maar daar nog geen antwoord op ontvangen. Zij gaan op korte termijn een gesprek aanvragen met wethouder Judith Bokhove.

 

Afsluiting

Esther Visser vat na afloop van deze avond nog even de bevindingen helder samen. Alle aanwezigen vonden dit een heel nuttige avond, daar is men het over eens. Op zich kan iedereen zich vinden in de doelen die in de Wijkagenda zijn benoemd en er zijn mooie suggesties gedaan voor het invullen daarvan. Een aantal zaken is nog eens benoemd die hoog op de agenda staan bij bewoners en de wijkraad, zoals de parkeeroverlast, vervuiling, behoefte aan meer activiteiten, ook voor ouderen én voor de jeugd en er moet aandacht zijn voor mensen die het financieel zwaar hebben. En voor wat betreft bus 47: wordt vervolgd!

De Wijkraad belooft een terugkoppeling te geven van actiepunten en iedereen op de hoogte te houden via de standaard communicatiekanalen op de website en facebook van het Noordereiland en natuurlijk is iedereen ook welkom om aan te schuiven bij de maandelijkse openbare vergaderingen (zie ook de agenda op noordereiland.org/wijkraad).

Maar spreek de wijkraadleden vooral ook persoonlijk aan, of stuur een mail naar noordereiland@raadrotterdam.nl

 

Foto’s Annette De Bus
(Klik op de foto voor een vergroting)

[envira-gallery id=”7143″]

 

 

 

Wijkraad NoordereilandWaar vind ik de wijkagenda?
Digitaal: Klik hier voor de wijkagenda als PDF
Wijkraad Noordereiland 2018- 2022
Op papier in de huiskamer Steiger 22


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart