Behaalde wijkresultaten 2022-2023

>
Behaalde wijkresultaten 2022-2023

Wijkraad Entrepot-Noordereiland 2022 – 2023
Het einde van het jaar is weer in zicht, een mooi moment om vanuit de wijkraad terug te kijken op de afgelopen periode. Zo hebben we samen met bewoners, ondernemers en ambtenaren mooie stappen gezet om onze wijk beter te maken en zijn er diverse resultaten behaald.

Behaalde wijkresultaten 2022-2023 van de wijkraad

Wijkvisie

Als startpunt hiervan is er samen met bewoners en ondernemers een wijkvisie opgesteld met vijf doelen waaraan jaarlijks concrete acties worden gekoppeld. Naast de gangbare thema’s zoals vergroening, verkeersveiligheid en afval spelen ook de thema’s inclusiviteit en identiteit een rol. Zo proberen we meer duidelijkheid te krijgen over de positie van onze wijk in de snel ontwikkelende omliggende wijken en de druk die dit met zich meebrengt op onze voorzieningen.

Wijkresulaten 2022 – 2023

De acties uit het jaarlijkse actieplan worden doorgaans opgepakt door ambtenaren vanuit de gemeente, maar kunnen ook acties zijn die vanuit bewoners of ondernemers zelf worden georganiseerd waarbij er financiële steun plaatsvindt vanuit de wijkraad. Het gaat hierbij om acties die spelen op wijkniveau. De acties op schaal van de stad worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wel is het mogelijk om met de inbreng vanuit de wijk hier sturing op te geven en hebben we inmiddels goede contacten opgedaan met diverse raadsleden en wethouders.

Op de poster Wijkresulaten staan de uitgevoerde acties van afgelopen 2 jaar waarbij we als wijk trots kunnen zijn dat meer dan 90% van alle acties zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn we blij met de aandacht en steun die we hebben gekregen van stadsbeheer, stadsontwikkeling, gemeenteraadsleden en wethouders. En kijken we terug op een mooie samenwerking met Buurt Bestuurt en Iedereen aan Boord.

Jaaractieplan 2024

Het nieuwe jaaractieplan ligt momenteel in concept ter goedkeuring van de verschillende afdelingen binnen de gemeente en vormt de basis voor 2024. Mochten er vanuit bewoners of ondernemers nog aanvullende ideeën zijn of feedback is het altijd mogelijk om langs te komen op een van onze maandelijkse wijkvergaderingen, langs te komen in de Wijkhub, of door een bewonersinitiatief in te dienen.

Vergaderingen van de Wijkraad in 2024

Een overzicht van de wijkvergaderingen voor 2024 vindt u in onderstaande link: https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/0b61e899-dc65-41f4-9c8d-f10eafcbabb3

Wij kijken uit naar een succesvol 2024 met heel veel nieuwe initiatieven en wensen iedereen een prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Wijkraad Entrepot-Noordereiland
Samen doen we het beter!

Desiree Scheid
Theo Peeterman
Fatima Afquir
Samet Alici 
Thomas Verhoeven 
Willem van Randwijk

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Hieronder staan dezelfde 2023 resultaten + plannen voor 2024.
(Maar dan niet in een aparte document)

Behaalde wijkresultaten 2022-2023

Algemeen
Wijkvisie opgesteld samen met bewoners en ondernemers 2022
Plan van aanpak integratie van stadsontwikkelingen
2023
Aandacht voor de wijk dmv. overleggen wethouders, gemeenteraadsleden, stadsontwikkeling etc.
2022-2023
Klankbord wijk dmv. maandelijkse openbare vergadering 2022-2023
Diverse klankboorden voor ontwikkelingen in de wijk o.a.: Roseknoop, Koers op Zuid, Nieuwe oeververbinding, Ontwikkeling Rivieroevers, Ontwikkeling Rijnhaven, Onderwijs Laan op Zuid, Veilige en gezonde straten, Armoede en schuldenaanpak Rotterdam, Nelson Mandela Park, Energie van Zuid, Feyenoord City 2022-2023

Een verkeersveilige en bereikbare wijk
Periodiek overleg afdeling verkeer 2022-2023
Terugkomst bus 547 2022
Mobiliteitsaanpak Willemsbrug inclusief extra fietsstrook 2023
Diverse onderzoeken verkeersmaatregelen Maaskade, Witteveenplein etc. 2023
Plan van aanpak verkeersoverlast Laan op Zuid 2023
Eerste verkenning voor drempels Noordereiland 2023
Deelmobiliteitshub Noordereiland 2023

Een wijk met heldere identiteit
Onderzoek wijkidentiteit samen met Veldacademie
2022
Uitwerking Calisthenics implementatie 2022
Kunstenaarsproject bankjes Maaskade steun verleend 2023
Kranslegging Joods monument, Noordereiland
2022-2023
Afstemming horeca voorlopig geen extra vergunningen 2023
Steun kunstenaarsinitiatief Ramen 2023
Steun Music Label festival Takstraat 2023
Opstart Rondje Bruggen initiatief 2023

Een groene en duurzame wijk
Afronding vergroening Maaskade 2022
Plaatsen boldertjes Maaskade (kadekapers tegengaan). 2022
Uitbreiding Walstroom Maaskade luchtkwaliteit verbeterd 2022
Reguliere afstemming met Iedereen aan Boord
2022-2023
Vergroening Prins Hendrikkade nabij de Hef 2023
Plantaarnpalen18 stuks geplaatst 2023
Planten vervangen Antwerpse Hoofd tegen verzilting 2023
Vergroening Lodewijk Pincoffsweg 2023
Verbeteraanpak opgesteld Witteveenplein 2023
Vergroening Handelsplein verplaatsbare bomen 2023
Vergroening Laan op Zuid 2023

Een schone en veilige wijk
Maandelijkse overlegstructuur ingericht afdeling Veiligheid 2022-2023
Kadekapers teruggedrongen dmv. taskforce veiligheid 2022
Camera’s Spoorweghavenpark geplaatst 2022
Wijkagent voor Entrepot aangesteld 2023
Veiligheid Vuurplaat verbeterd in overleg met ondernemers 2023
Spoordijk opgehoogd bielzen tegen overlast 2023
Veiligheid en handhaving Spoordijk met bewoners
2023
Reguliere overleggen met Buurt Bestuurt 2022-2023
Reguliere overleggen met afdeling Stadsbeheer
2022-2023
Inventarisatie schuilplekken ratten maatregelen te nemen 2023
Beheerplan opgesteld voor Ons Park 2023
Integrale veiligheidsschouw Station Zuid 2023
Verbeteraanpak opgesteld station Zuid 2023

Een inclusieve wijk
Aandacht voor vrouwen Noordereiland vlag
2022
Opstart infoplein SOL 2023
Support Street Kitchen 2023
Opstarten van een wijkhub 2023
Jongerenhub opgericht 2023
Koffieochtend vrouwen met migratieachtergrond
2023
Avonden voor ouderen contact ingericht 2023
Diverse bijeenkomsten trouwjubileum 2022-2023
Taal/Conversatielessen in Huis van de Wijk 2023
Digitale vaardigheden voor ouderen ingericht 2023

Concept jaaractieplan 2024

Doel Verkeersveilige wijk met continue aandacht voor bereikbaarheid en verminderen
van overlast

 • 6 acties op kadekapers 22:00 – 02:00 (in periode van mei – okt)
 • monitoren van de zachte en harde maatregelen en delen resultaten met de
  klankbordgroep / wijk
 • Plaatsen van Niet Parkeren tegels voor de uitriten van de Parkeergarage aan de
  Louis Pregerkade
 • ASO-aanpak op de Laan op Zuid
 • Het realiseren 4 verkeersdrempels rondom Witteveenplein
 • Het realiseren van een extra fietsnietjes op de Vuurplaat en Laan op Zuid
 • Het realiseren van fietsstrook op de prins Hendrikkade en Maaskade
 • Plaatsen en verplaatsen van extra fietsnietjes: Van der Takstraat , Ruyterstraat,
  Maaskade
 • Uitsluitsel over 30 km per uur op de kades van het Noordereiland en onderzoek en
  uitvoering van de gewenste maatregelen.

Doel Een schonere en veiligere wijk

 • Bakkie voor een zakkie
 • Het plaatsen van streetprint sjablonen op 10 locaties en 3 x publieksvoorlichting m.b.t.
  Rattenoverlast
 • Ondersteunen vanuit SB voor 3 buurtinitiatieven vanuit Buurt Bestuurt KvZ samen
  met op het gebied van schoon en heel
 • Organiseren van twee bewonersavond leefbaarheid en veiligheid omgeving
  Rijtuigweg
 • Uitvoeren van integrale actie Station Zuid 4 keer op jaarbasis
 • vergroten zichtbaarheid van medewerkers T&H a.d.h.v. flyers en spreekuur in de
  wijkhub Stoomtramweg 1 keer in de maand
 • 4 keer al gehele controle acties op de Vuurplaat voornamelijk in de zomerperiode
  (fietsen op de Stoep, terrassen, openingstijden e.d.)
 • Aanpak ondermijning ondernemers (Noordereiland)
 • Extra vergroenen bij de Rijksboom i.v.m. jongerenoverlast

Doel Meer aandacht voor inclusiviteit

 • Aanbieden van conversatielessen in huis van de wijk Noordereiland voor vrouwen
  met een migratie achtergrond
 • Ondersteunen van ouderen bij het leren van digitale vaardigheden in het h.v.d.w. Aan
  de Kade.
 • Organiseren van informatievoorziening (Infoplein) in hvdw Aan de Kade over diverse
  onderwerpen (armoede, eenzaamheid, voorzieningen e.d.)
 • Ondersteunen en informeren van ouderen om in contact te komen met anderen en het
  bezoeken van activiteiten
 • Ondersteunen van minimaal 3 wijkfestival op jaar basis in het kader van verbinding
  (streetkitchen)
 • Uitbreiden van de activiteiten in de jongerenhub naar minimaal 3 momenten en meer
  bekendheid geven aan de activiteiten en afronden van de verbouwing
 • Kinderen tot 12 jaar hebben 1 keer per week een leerondersteuningsplek in Huis van
  de wijk aan de Kade.
 • Ondersteuning van jongeren (SOLutions) in Huis van de wijk De Kade over o.a. geld,
  studiekeuze en werk/stage.
 • Pleinprogrammering in het Spoorweghavenpark en op het Burgemeester
  Hoffmanplein op de woensdagen

Doel Scherpere duiding van functie en identiteit van onze wijken in de stad

 • Bepalen strategie waterveiligheid voor het Noordereiland , inclusief participatie
 • Spreekuur door de wijkraad 1 keer per maand in de wijkhub
 • Verkennen en verdiepen vergroeningsmogelijkheden Prinsenhoofd en Maaskade
 • Herinrichten van het Hefpark fase 1 (volleybalveld en speeltoestellen) van fase 2
 • Sloop ODS gebouw aan de Stoomtramweg
 • Vergroenen Rosestraat

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart