Verslag wijkraad Noordereiland 18 februari

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 18 februari

Verslag vergadering WijkraadOpenbare wijkraad vergadering Noordereiland
Locatie: Galerie Wind. 

 

1. Opening en mededelingen

Wijkraadslid Hein van Oord heeft te kennen gegeven onvoldoende tijd te hebben om aandacht te kunnen besteden aan zijn taken voor de wijkraad en heeft besloten terug te treden. Beoogd opvolger Jan Willemse schuift vanavond alvast aan. Hij moet nog officieel geïnstalleerd worden.

 

2. Vaststellen agenda

Agendapunt 6 Ter bespreking wordt toegevoegd, met: Parkeerdruk, Informatiestromen, Gemeentepijler en Informatie / consultatie bijeenkomst MO. De agendapunten hierop volgend worden doorgenummerd.

 

3. Inspreekrecht bewoners

Er zijn vanavond geen insprekers.

 

4. Bewonersinitiatieven

  • Aanvulling aanvraag techniek Gedenkpopconcert:
    Organisator Nette Scheepstra heeft een aanvullende aanvraag ingediend tbv inhuur van geluidstechniek. De wijkraad gaat akkoord.
  • Speelplaats Noordereiland (locatie Prins Hendriklaan):
    Deze aanvraag kan nog niet besproken worden, het wachten is nog op een ambtelijk advies daarover. Mogelijk kan het volgende vergadering behandeld worden.

5. Ter besluitvorming

5a – Vaststellen besluitenlijst
In de tekst over de bewonersinitiatieven ontbreekt bij de beschikking over het lego-plan bewonersinitiatief nog een mededeling over de communicatie via de website noordereiland.org en dat de materialen ter beschikking blijven van de wijk. De tekst wordt aangepast en vervolgens is de besluitenlijst vastgesteld.

5b – Vaststellen gebiedsverslag 2018
Het door de wijkraad aangeleverde voorwoord wordt aangevuld en goedgekeurd. In het verslag zelf worden nog wat tekstuele aanpassingen aangebracht, onder meer over het aantal gehonoreerde bewonersinitiatieven (20). Opgemerkt wordt dat tot teleurstelling van de wijkraad op sommige gevraagde en ongevraagde adviezen inhoudelijk geen reactie is ontvangen, alleen in sommige gevallen een afwijzing, maar werd geen reden gegeven waarom. Bijvoorbeeld over de aanwijzing vuurwerkvrije zones, of over bus 47. Wijkmanager Han van Dam zegt toe daar tekstueel nog een toevoeging te doen het document.

 

6. Ter bespreking

6a. Wijkactieplan
Dit onderwerp wordt verschoven naar een volgende vergadering.

6b. Parkeerdruk
Deze neemt op het hele eiland zienderogen toe. Wild parkeren op het Schipperspad is nog altijd niet aangepakt (bv geen borden geplaatst). Rond de Willemsbrug zijn de ‘punaises’ eruit gereden en niet meer vervangen. Daardoor zijn er steeds meer parkeerplekken bijgekomen tbv forenzen en ook zijn er meer langparkeerders. Door werkzaamheden aan Maaskade is dat parkeerprobleem nog eens toegenomen. Ook de verkeersdruk rond de spitstijden is toegenomen, auto’s gaan nu ook in de binnenstraten op zoek naar een parkeerplek. Door het waterbed effect, dat in steeds meer wijken betaald parkeren is ingevoerd, neemt de parkeerdruk ook nog eens toe.
Verschillende opties om de hoge parkeerdruk snel en structureel aan te pakken worden besproken. De wijkmanager geeft aan dat een draagvlakmeting – zoals uitgevoerd in 2017 – niet eerder dan 2020 kan worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld dat de wijkraad zelf eerst een inventarisatie maakt van de mogelijkheden aangaande een snelle en structurele aanpak van de hoge parkeerdruk ∗

∗ = de oorspronkelijke tekst is deels aangepast/ aangevuld. In de aanvankelijke passage werden ter sprake gekomen gedachtespinsels benoemd die bij de lezers tot verkeerde interpretaties en conclusies hebben geleid of kunnen leiden.  Omdat parkeerdruk een zeer gewichtig onderwerp is en omdat de
wijkraad veel waarde hecht aan begrijpelijke taal, is er voor gekozen uitsluitend te benoemen welk voorstel daadwerkelijk uit die gedachtespinsels is voortgekomen.

6c. Informatiestromen
De informatie vanuit de gemeente naar de wijkraad is gebrekkig. Geconstateerd is dat raadsleden een reactie op de adviezen van de wijkraad eerder ontvangen dan de leden van de wijkraad. Dit geeft de wijkraadleden op zijn minst de indruk onvoldoende serieus genomen te worden door de
gemeente. Het bevreemdt dat in de (gemeente)raadsinformatie te lezen is dat in maart een reactie wordt geboden op een advies van de wijkraad van 17 juli 2018(!), terwijl de wijkraad zelf nog niets
vernomen heeft.

6d. Gemeentepeiler
Met deze app kunnen meningen van bewoners worden gepeild, is nu nog in de pilotfase. De vragen zijn nu nog algemeen, dus voor alle aangesloten bewoners. Zodra er voldoende mensen in een gebied zijn aangesloten, kunnen ook meer gebiedsspecifieke vragen worden gesteld. Dan is het ook
een interessant middel voor de wijkraad. Het is nog niet bekend wanneer de pilot wordt afgerond en definitief wordt gestart met deze app.

6e. Informatie / consultatie bijeenkomst MO
Welke twee leden vertegenwoordigen de wijkraad tijdens dat overleg? Anne-Marie Steijl en Frank Demmendaal bieden zich daarvoor aan.
Er wordt nieuw beleid voorbereid op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning (welzijn, taal, schuldhulpverlening, armoede etc.) Ter voorbereiding worden de wijkraden de mogelijkheid gegeven om hierover mee te denken.

6f. Stand van zaken adviezen

  • Vorige week is er een gemeentelijke evaluatie geweest van het Nationale Vuurwerk. Daar werd geconstateerd dat zaken op het Noordereiland inderdaad niet helemaal goed verliepen. Wijkmanager Han van Dam heeft geadviseerd in de voorbereiding van dergelijke evenementen (ook de Wereldhavendagen) met de wijkraad in gesprek te gaan, samen met de vergunningverstrekker en Handhaving. Hij zal daarvoor een datumvoorstel doen.
  • Verkeerssituatie PH kade / Vd Takstraat: er is geen actie meer ondernomen door de verkeersadviseur rond het voornemen voor het installeren van een roodlicht camera en op de doelgroepen-rijstrook aangeven dat deze alleen is voor taxi, lijnbus en bewoners. Zowel Han van Dam als de wijkraad gaan hem (of zijn leidinggevende) nu sommeren om in actie te komen.

7. Ter informatie

– Feyenoord City | Klankbordgroep Mobiliteit
Op 12 februari 2019 vond er een informatiebijeenkomst met de werkgroep Mobiliteit plaats, waarin de wijkraad Noordereiland ook deelneemt. In deze bijeenkomst werd ook gesproken over ‘Livecrowd’, een programma waarmee de verkeersintensiteit kan worden gemonitord. Voor de wijkraad kan dat interessante informatie opleveren: hoe hoog is de verkeersdruk in de spits/op wedstrijddagen van Feyenoord/andere evenementen in De Kuip op de oude Koninginnebrug, welke gevolgen brengt dit met zich mee en hoe kan hierop worden geacteerd?
De plannen voor Feyenoord City betekenen onder meer dat de locatie voor het nieuwe stadion (ter hoogte van de huidige Gamma) hemelsbreed dichterbij het Noordereiland komt. Daarmee zou het Noordereiland zomaar aantrekkelijk voor supporters kunnen worden om de auto alhier te parkeren en te voet dan wel met de bus naar het stadion te gaan. In dat kader is de aparte werkgroep Parkeren in de wijk (nieuw) voor het Noordereiland zeer relevant om bij aan te sluiten.

– Overlast Maaskade
Dit onderwerp is al afdoende besproken bij punt 5. Wel wordt hier nog een noodsignaal over afgegeven aan de gemeente.

– Overleg Expeditie Noordereiland (Montmartre aan de Maas)
De vergadering met evenementen en horecaondernemers is dinsdagavond 19 februari 2019.

– KPN-gebouw
Er loopt een handhavingstraject bij DCMR, daar zijn inmiddels 33 klachten ontvangen. KPN is gevraagd een rechtstreeks contactadres aan te geven waarop vragen, klachten of misschien zelfs complimenten gemeld kunnen worden. Die contactmogelijkheid wordt dan gecommuniceerd via de Noordereiland-website en facebook. KPN heeft echter nog niet gereageerd op de vraag van de wijkraad naar dat contactadres. Ook wordt de oorspronkelijke vergunning geraadpleegd, om te kijken wat daarin over lichtsterkte en klachten beschreven staat.

– Overleg Buurt Bestuurt (04-02-2019)
Humanitas geeft aan dat er onvoldoende intensief met het eiland bezig geweest is, beterschap wordt beloofd. Stichting Mualla wil ook graag meer betrokkenheid in de wijk en wil helpen bij het toezicht op de Maaskade.

– Horecagebiedsplan
Er wordt een datum geprikt voor een participatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers over dit plan en een uitnodiging gemaakt. Voorafgaand daaraan wordt een afspraak gepland met de gebiedsadviseur Horeca van Directie Veilig om dit plan en de bijeenkomst voor te bereiden.

– Fietsparkeren
De gemeente heeft op aangeven van de wijkraad een inventarisatie gedaan van knelpunten, locaties waar overlast van geparkeerde fietsen wordt ondervonden en mogelijke locaties voor het parkeren van fietsen. Naast fysieke aanpassingen lijkt vooral ook een gedragsverandering nodig. Dit voorjaar moet een plan van aanpak worden opgeleverd door de gemeente.

 

8. Agenda volgende vergadering

De volgend openbare vergadering is gepland op maandag 18 maart, locatie is Tante Nino.

 

9. Sluiting

De vergadering wordt om 21.47 uur afgesloten, met dank aan Ellen Wind voor de gastvrijheid.

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is maandag 18 maart 2019, locatie Tante Nino.

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart