Bestemmingsplan Noordereiland 2022

>
>
Bestemmingsplan Noordereiland 2022

Woensdagavond 7 december is er een inloopbijeenkomst waar het ontwerp bestemmingsplan voor het Noordereiland ter inzage ligt. Bewoners zijn dan in de gelegenheid het plan te bekijken en daar een toelichting op te krijgen.

Ontwerp bestemmingsplan Noordereiland ter inzage

Het bestemmingsplan bevat voor het merendeel een vastlegging van de huidige situatie, er zijn geen grote veranderingen in te vinden.

 

 

Het vorige bestemmingsplan bestreek de periode t/m 2021.

In het huidige bestemmingsplan zijn diverse aanpassingen van de afgelopen jaren alsnog opgenomen, zoals de nieuwbouw van het Hof van de Hef, de woningen in De Ruyterstraat, bij het Hulstkamp Gebouw en De Hendrik (Wegenerpand).

Na de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan is er zes weken gelegen om een ‘zienswijze’ in te dienen over bezwaren tegen (onderdelen van) het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bevat o.a. hoofdstukken over bebouwing, milieu, & natuur, verkeer, horeca, kantoorpanden, waterafvoer en bedreigingen bij hoogwater.

Het gehele bestemmingsplan is in te zien via www.gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/903330ad-cf9d-4b84-9e1f-8a5c267b5fb1?documentId=01ccaf95-d05c-44fb-adea-beb771a968be

 

 

Inloopavond ontwerp-bestemmingsplan

Woensdag 7 december, 19.00 – 20.30 uur
Gemeente RotterdamStichting Mualla, Maaskade 39

 

Bron: Gemeente Rotterdam + zie brief hieronder


 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Noordereiland’

 

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 18 november 2022 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 29 december 2022) het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordereiland’ (NL.IMRO.0599.BP1120Noordereilnd-on01) voor een ieder ter inzage ligt.

Terinzagelegging

Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak inzien tijdens hieronder genoemde openingstijden. Een afspraak is te maken via telefoon: 010 267 2514 of via e-mail bir@rotterdam.nl .

Concern informatiecentrum gemeente Rotterdam, Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt en te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied omvat het Noordereiland. Het bestemmingsplan heeft tot doel de nu geldende bestemmingsplannen te actualiseren. Met dit plan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De veranderingen en ontwikkelingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden en het nieuwe beleid van de gemeente worden zo juridisch verankerd. De geldende en nog steeds van toepassing zijnde mogelijkheden zijn overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. Daarnaast vervangt dit bestemmingsplan de voor Noordereiland van toepassing zijnde parapluherzieningen “Terrassen”, “Parkeernormering Rotterdam” en “Biologische Veiligheid”.

 

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen contact opnemen met telefoonnummer 06-10215065.

Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

 

Informatieavond

Bij Stichting Welzijn Mualla, Maaskade 39, 3071 NB in Rotterdam, wordt op woensdag 7 december 2022 van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan. De informatieavond kent geen vast programma. U kunt op elk tijdstip tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnenkomen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt.

 

Rotterdam, 18 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,

Mevr. H.M. van Bockxmeer
Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart