Verslag wijkraad Noordereiland 18 maart

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 18 maart

Verslag vergadering WijkraadOpenbare wijkraad vergadering Noordereiland
Locatie: Tante Nino. 

 

1. Opening

Er zijn geen bijzondere mededelingen.

2. Agenda

Aanvulling op de agenda: Plastic Monster Rave event Greenpeace, Hulstkamp, Koningsdag.

3. Installatie Jan Willemse

Jan Willemse is vervanger van Hein van Oord en legt tijdens een plechtig momentje de belofte af en is daarmee officieel geïnstalleerd als wijkraadlid.

4. Inspreekrecht bewoners

Jasper merkt op dat het met vogels (eksters) en konijnen in Ons Park goed gaat.
Arthyra vraagt aandacht voor het Greenpeace event (Monster Rave) van donderdag 21 maart, dat vanaf het Antwerpse Hoofd start.
Ook heeft zij afgelopen week cursisten aangesproken bij het voormalig kantoor van Wegener. Zij roken daar voor de deur en gooien: afval en peuken op de grond. Dit kan het beste aangekaart worden bij Buurt Bestuurt.

Ellen Vomberg: is bezig met een aanvraag voor Stolpersteine (ook wel struikelstenen) op het eiland. Dit is een project van een Duitse kunstenaar, ter herinnering aan Joden, Roma en homo’s die tijdens WO II zijn vervolgd en afgevoerd. Die stenen worden geplaatst voor de woning waar de betreffende persoon heeft gewoond. Op het Noordereiland zijn voor zover bekend destijds 36 mensen afgevoerd. Ellen betrekt allerlei mensen en organisaties zoals de basisschool, Galerie Wind en Tante Nino, Stichting Expeditie Noordereiland (ivm viering 150 jaar Noordereiland) en Elim. Maar ze staat open voor suggesties. Volgend jaar wordt ‘75 jaar vrijheid’ herdacht, daar zou het goed in passen. Misschien biedt het Balkon aan de Maas, dat dit voorjaar gerealiseerd wordt, ook mogelijkheden. Gebiedsnetwerker Marcel van Merriënboer maakt met Ellen een afspraak om een aanvraag voor een bewonersinitiatief voor te bereiden.

5a. Bewonersinitiatieven

Speelplaats Noordereiland: Nicola geeft een toelichting op dit plan voor meer groen en speeltoestellen op het speelplein in de Prins Hendriklaan. Stap 1: vooral de groenvoorziening en tafels, daarna ontwerp speeltoestel en speelmateriaal. Tijdens het overleg heeft de wijkraad nog aanvullende vragen. Het advies is om het plan concreter uit te werken met een gedetailleerde begroting.
Andere tips zijn om de Veiligheidsbox van de gemeente hier ook te benutten en informatie in te winnen bij ondersteuningsprogramma CityLab010.

Marcel van Merriënboer maakt een afspraak met Arianne om te adviseren over de aanvraag van een bewonersinitiatief voor dit plan.

Bewoners initiatieven 2018

Pim Janse zou graag een terugkoppeling/verantwoording zien van bewonersinitiatieven die in 2018 zijn gehonoreerd. Niet alleen een overzicht van de gemeente, maar juist ook van aanvragers zelf: foto’s en een eindverslag met verantwoording van de besteding van het toegekende bedrag.

 

5b. Besluitenlijst

Ter vergadering vastgesteld.

6. Ter bespreking

 • Wijkactieplan 2019: de wijkraadleden geven aan dat het plan – een ambtelijk document – weinig concreet is richting de doelen van de wijkagenda, welke eerder door de wijkraad is opgesteld en waarover de bewoners zijn geconsulteerd. De door de wijkraad opgevoerde actiepunten blijken niet of nauwelijks te zijn opgenomen in het uiteindelijke plan omdat ze ‘niet zouden passen in de bestuursperiode’.
  Ed Arnold, als gast aangeschoven namens wijkraad van Feijenoord, werd gevraagd hoe zij daarmee omgaan. Zijn advies: maak zelf een invulling van de genoemde wijkagendapunten, zo concreet en uitgebreid mogelijk. Zorg dat het agendapunt opvalt. Blijf het ook aankaarten. Voor het wijkactieplan 2020 moet de wijkraad zorgen dat de actiepunten met nadruk en bovenaan worden aangegeven.
  Besluit: Anne-Marie Steijl gaat namens de wijkraad over dit punt een ongevraagd advies opstellen.
 • Overlast kades: het wachten is op de beloofde reactie van wethouder Wijbenga, dat hij heeft toegezegd vóór 1 april te sturen. In de Actualiteitenraad werd het onderwerp naar aanleiding van onder meer het vorige verslag op de Noordereiland website het onderwerp ook geagendeerd. Besloten is dat het onderwerp niet alleen in de commissie EHMD (over onder andere mobiliteit) behandeld zal worden, maar ook door de commissie Veiligheid en Bestuur. Dit betekent dat 2 wethouders de verantwoording krijgen voor de aanpak van de overlast, waar de wijkraad tijdens het bezoek van wethouder Wijbenga ook op had aangestuurd.
  Jasper maakt de kanttekening dat jongeren ook recht hebben om ergens buiten hun huis te ‘recreëren’, zoals op de Maaskade. De wijkraad benadrukt echter dat het hier gaat om (veelal volwassen) mensen die reeds jarenlang en in almaar toenemende mate (geluids)overlast geven, afval laten rondslingeren, drugs dealen/gebruiken, hardrijden op de kades en omwonenden intimideren. Pim Janse stuurt op eigen titel nog een reminder over de afspraken die tijdens de wandeling met de wethouder en gemeentelijke vertegenwoordigers zijn gemaakt.
 • Informatiebijeenkomst cluster MO (taal, schuldhulp, armoede, jeugd): Annie-Marie Steijl heeft daar aangegeven dat er in het kader van Welzijn te weinig gebeurt op het Noordereiland. Er komt binnenkort een beleidsplan, waar de wijkraad op kan reageren.
 • Informatieavond Horecagebiedsplan: is gepland op dinsdag 26 maart, bij galerie Wind. Bewoners en ondernemers ontvangen een uitnodiging daarvoor via een flyer in de brievenbus en via de sociale media.
 • Lichtwand KPN toren: Pim Janse heeft contact gehad met DCMR om de vergunning in te kunnen zien en na te gaan op welke basis de lichthinder wordt gemeten? Overwogen wordt om DCMR uit te nodigen voor een volgend informeel overleg van de wijkraad.
 • Parkeerdruk nav Actualiteitenraad overlegd: al besproken bij agendapunt 6b.
 • Greenpeace actie 21 maart: omwonenden van het Antwerpse Hoofd hebben een flyer ontvangen van de organisatie. Er zijn verkeersmaatregelen van kracht, de vraag is echter door wie de verbodsborden zijn geplaatst en waaraan deze hun legitimiteit ontlenen.
 • Hulstkamp Gebouw: Er ligt een plan gereed voor uitvoering, maar de start van de bouw is nog onbekend. Ook niet wat de consequenties tijdens de bouwperiode zijn voor de Burgemeester Hoffmanstraat (route naar school, smalle straat, niet geschikt voor vrachtwagens). De wijkraad houdt de vinger aan de pols.
  Er blijken al wel boorwerkzaamheden geweest te zijn, met forse voertuigen en zonder extra maatregelen en de straat is al stukgereden, aldus een van de omwonenden. Waarom is er geen informatiebijeenkomst met omwonenden?
  Het wachten is op toenadering van de aannemer.
  Besluit: de Wijkraad houdt de vinger aan de pols en het wordt voorlopig een vast agendapunt.
 • Koningsdag: Frank Demmendaal en Mohammed El Bouchibti gaan namens de wijkraad naar de Koningsdag bijeenkomst in het stadhuis.

 

7. Ter informatie

Vergadering Buurt Bestuurt: het bezoek van wethouder Wijbenga is besproken en de AED crowdfunding (ook Humanitas doneert een AED, bij de Huiskamer/Steiger 22).

 

8. Agenda volgende vergadering

Maandag 15 april, 20:00 uur
Locatie is dan ook weer Tante Nino.

 

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart