Verslag wijkraad Noordereiland 15 oktober

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 15 oktober

Verslag vergadering Wijkraad15 oktober 2018 Wijkraad Noordereiland vergadering – Galerie Wind

1. Opening / Mededelingen
De technisch voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom. Er zijn vanavond geen specifieke mededelingen.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt definitief vastgesteld, er zijn geen aanvullingen.

3. Inspreken
Er zijn geen insprekers en ook geen bespreekpunten ingediend. Wel is een van de aanwezige toehoorders benieuwd waar de informatie over bewonersinitiatieven is te vinden. Er wordt uitgelegd hoe bewonersinitiatieven via www.opzoomermee.nl kunnen worden ingediend. Mede omdat lang niet iedere inwoner bekend is met de procedure hiervoor, heeft de wijkraad Noordereiland zich in de wijkagenda ten doel gesteld om bewonersinitiatieven actief te stimuleren.

4. Informatie activiteiten Wijkraad

a. Ongevraagd advies kadekapers/parkeertoerisme
Het advies van de wijkraad aan het College van B en W dateert van 17 juli 2018, maar er is nog altijd geen definitieve inhoudelijke reactie ontvangen; alleen een ontvangstbevestiging en een voortgangsbericht. Ook de inhoud van het voortgangsbericht is teleurstellend: de wethouder heeft het over problemen met de parkeerdruk, maar het advies van de wijkraad betreft de parkeeroverlast van zogeheten ‘kadekapers’ (rondhangen in de auto op de Maaskade) en toeristen die daar de auto of camper parkeren. Een van de toehoorders zegt dat er ook parkeeroverlast is van passagiers van partyschip De Smaragd.
Besloten wordt een gesprek aan te vragen met wethouder Wijbenga, verantwoordelijk voor handhaving en buitenruimte. Wethouder Bokhove (mobiliteit) wordt een officiële reactie gestuurd op het voortgangsbericht. Han van Dam (wijkmanager Noordereiland) geeft aan dat er al wel maatregelen worden genomen: geïntensiveerde surveillances en inzet van het Jeugd Interventie Team.

b. Herstel Maaskade
[UPDATE: lees hier de schriftelijke antwoorden op de vragen van Pim Janse. ]
De informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden was verhelderend. Voorafgaand aan deze avond was er overleg van het Havenbedrijf en aannemer Hakkers met Buurt Bestuurt Noordereiland en de wijkraad Noordereiland. Het verwijderen van de parkeerplaatsen gebeurt gefaseerd, om het parkeerprobleem zo beperkt mogelijk te houden. Het overgrote deel van de werkzaamheden wordt voornamelijk vanaf de waterkant uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk in te perken. Er worden voortdurend metingen gedaan bij de huizen om eventuele trillingen te monitoren. De wijkraad heeft de indruk dat het werk goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd, maar houdt uiteraard de vinger aan de pols. Ook zijn nog niet alle vragen naar tevredenheid beantwoord en ontbreekt nog een inzichtelijke, gedetailleerde planning. Iedereen die nog vragen heeft of hinder ondervindt, wordt geadviseerd gebruik te maken van het wekelijkse spreekuur op donderdag of contact op te nemen met de aannemer of projectleider. Meer informatie daarover is te vinden via deze website www.noordereiland.org.
Tevens kan men zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via www.portofrotterdam.nl/maaskade.

c. Ongevraagd advies Vuurwerkmaatregelen
Vorig jaar gold voor het gehele Noordereiland een vuurwerkverbod, in verband met het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug. De wijkraad Noordereiland adviseert voor de jaarwisseling 2018-2019 het volgende: vuurwerk afsteken is slechts toegestaan op de buitenste ring van het Noordereiland en in Ons Park, met uitzondering van de kade ten westen van de Sleephellingstraat: daar is het afsteken van vuurwerk – vanwege de verwachte drukte in verband met het Nationale Vuurwerk – verboden.
Tevens verzoekt de wijkraad om actief toezicht op het opruimen van vuurwerk(afval) én op het handhaven van de vuurwerkvrije zones. Tot slot heeft de wijkraad het verzoek geuit om de toegang voor het gemotoriseerde verkeer vanaf 22:00 uur – maar bij voorkeur al vanaf 20.00 uur, gelet op de dienstregeling deze avond van het openbaar vervoer – te verbieden, tenzij men aantoonbaar bewoner van het Noordereiland is.
Lees hier het advies

Naar aanleiding van de chaos die ontstond op het Prinsenhoofd rondom het vuurwerkspektakel tijdens de Wereldhavendagen, dringt de wijkraad er op aan om voldoende toezicht & handhaving paraat te hebben. In het kader van de Wereldhavendagen: nog altijd heeft de wijkraad geen reactie ontvangen op de vragen over (het ontbreken van) toezicht en handhaving tijdens de afgelopen – en voorgaande – vuurwerkshows van de Wereldhavendagen. Wanneer er op het moment van de komende openbare vergadering nog geen reactie is ontvangen, verzoekt de wijkraad het College van B en W om een reactie.

d. Informatieavond Wijkagenda
De wijkraad heeft conform de deadline van 01 augustus 2018 een conceptversie van de wijkagenda 2019-2022 aangeleverd, welke is vastgesteld in de openbare vergadering van september 2018. Deze dient nog definitief te worden vastgesteld door het College van B en W.
De wijkagenda, waarin 5 wijkdoelen worden geformuleerd, kan jaarlijks worden bijgesteld. De wijkraad beschouwt dit document als een goed vertrekpunt om hierover met bewoners en ondernemers in gesprek te treden. Gekozen wordt voor een informatie- participatieavond bij Stichting Mualla op woensdagavond 21 november 2018.

e. Aanbiedingsbrief Wijkagenda
Het concept van de Wijkagenda is met een voor de wijkraad onbekende aanbiedingsbrief namens de wijkraad aangeboden aan het College van B en W. De wijkraad was het hier niet mee eens en heeft alsnog haar persoonlijke aanbiedingsbrief geschreven en verstuurd.

f. Ongevraagd advies Humanitas
De wijkraad maakt zich zorgen over de inzet en het functioneren van Humanitas op het Noordereiland. Er is bijvoorbeeld geen invulling gegeven aan de voorgenomen plannen om gesprekken te voeren met instellingen, ondernemers en andere stakeholders op het eiland. Ook de andere wijkraden hebben vergelijkbare signalen afgegeven. In het ongevraagde advies aan de gemeente wordt hier aandacht voor gevraagd en de zorgen uitgesproken. Besloten wordt om in ieder geval een gesprek te plannen met wijkregisseur Anouk Faassen.

5. Ter bespreking

a. Verkeerssituatie doelgroepenstrook Prins Hendrikkade
Op 09 oktober 2018 heeft de wijkraad een ongevraagd advies aan het College van B en W uitgebracht inzake aanhoudende ernstige verkeersovertredingen op de route annex doelgroepenstrook Brugweg (Willemsbrug) – Prins Hendrikkade, dat de wijkraad in haar vergadering van 17 september 2018 heeft vastgesteld. De kern betreft het doorlopende misbruik van de doelgroepenstrook: snelheidsovertredingen, rijden door rood licht en het alsnog invoegen richting Zuid op de kruising Prins Hendrikkade – Van der Takstraat.

De voor deze vergadering uitgenodigde Pedro van Dorst, verkeersadviseur van de gemeente Rotterdam, erkent dat er regelmatig sprake van chaos is door bovengenoemde verkeersovertredingen. Het probleem wordt nog groter als het verkeer opstroopt vanwege het openen van de Binnenhavenbrug. Er worden regelmatig bekeuringen uitgedeeld, maar de politie heeft beperkte capaciteit. Handhavers van Stadstoezicht mogen rijdend verkeer niet bekeuren. Van Dorst heeft namens zijn dienst Verkeer & Vervoer hier ook aandacht voor gevraagd bij de wethouder. De werkzaamheden aan de Maastunnel gaan nog wel een jaar duren, maar zo lang wil de wijkraad niet wachten. Een oplossing zou mogelijk gevonden kunnen worden in het eerder invoeren/verlengen van de doelgroepenstrook op de Willembrug. Cameratoezicht is zeer wenselijk, zodat bestuurders via het kenteken bekeurd kunnen worden. En het zou wenselijk zijn als de Binnenhavenbrug tijdens spitsuren open blijft voor het verkeer. De wijkraad dringt er bij Pedro van Dorst op aan dit binnen de gemeente Rotterdam naar een hogere prioriteit te tillen en op zijn minst te laten realiseren dat de doelgroepenstrook wordt verlengd.

b. Adviesverzoek alcoholverbodsgebieden wijkraden Feijenoord
De wijkraad is gevraagd hierover medio november advies uit te brengen. Moeten de gebieden worden gehandhaafd, uitgebreid of verkleind? Volgens de politie kan de zone worden afgeschaft er is nauwelijks sprake van overlast door alcoholgebruik. Na hoofdelijke stemming wordt door de wijkraad besloten te adviseren om het huidige beleid toch te handhaven. Doorslaggevend argumentatie hierin is de zogeheten ‘stok achter de deur’ in gevallen van verstoring van de openbare orde.

6. Ter besluitvorming

a. Besluitenlijst 17 september 2018
De besluitenlijst wordt op enkele punten nog tekstueel aangepast en vervolgens vastgesteld.

b. Ingediende bewonersinitiatieven
Een verzoek om subsidie te verlenen voor het bekostigen van materialen ten behoeve van peuteryoga in Steiger 22 is goedgekeurd. Er zijn dit jaar diverse bewonersinitiatieven gehonoreerd. Van het budget van 75.000 euro resteert nog circa 50.000 euro. Bewoners en ondernemers worden van harte opgeroepen om gebruik te maken van een bewonersinitiatief als ze een idee hebben voor een activiteit die ten goede komt aan bewoners van het Noordereiland. Dat mag ook een aanvraag zijn voor een project dat in 2019 plaatsvindt, als er dan maar wel al dit jaar begonnen is met de uitvoering. De komende tijd wordt de mogelijkheid om een bewonersinitiatief nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.
Op de vraag of ook achteraf subsidie kan worden aangevraagd via een bewonersinitiatief, bijvoorbeeld als kosten voor een activiteit zijn voorgeschoten is het antwoord helder: nee, dat is in principe niet de bedoeling.

7. Sluiting
De technisch voorzitter sluit de vergadering en geeft gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan en nog even te genieten van de expositie van de bijzonder fraaie werken van Gerard Vogelaar.

Volgende vergadering
De volgende openbare vergadering van de wijkraad is 19 november 2018.
De locatie is dan bij Tante Nino, Van der Takstraat 102 B.

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart