Vragen Wijkraad Noordereiland Herstel Maaskade

>
>
Vragen Wijkraad Noordereiland Herstel Maaskade

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseerden het Havenbedrijf en Aannemer Firma Hakkert een informatie avond over de start van de werkzaamheden aan het herstel van de Maaskade. Zij gaven een uitgebreide toelichting over het werkproces en de maatregelen die daarbij voor omwonenden van kracht waren. Het was een heldere uitleg, maar toch waren er nog vragen waar het antwoord niet direct kon worden gegeven.
Namens de Wijkraad Noordereiland heeft Pim Janse nog een aantal vragen voorgelegd.

Die vragen werden later alsnog door het Havenbedrijf en firma Hakkert schriftelijk beantwoord.
Zie hieronder: De antwoorden zijn in het blauw.


 

Reacties op vragen meneer Pim Janse door Havenbedrijf Rotterdam, Hakkers B.V. en de gemeente Rotterdam.

1. Wie zijn er voor deze bijeenkomst uitgenodigd en met welke reden is die keus gemaakt? Odette Heijnen (HbR): uitgenodigd zijn die personen die zich eerder hebben gemeld voor onze digitale nieuwsbrief, een eerdere avond bijwoonden en hun gegevens achterlieten en diegenen die we via de diverse websites en social media denken te bereiken. Pim Janse: waarom niet middels een huis-aanhuis brief op de Maaskade en een meter of 30/50 de zijstraten in? Niet iedereen die belanghebbend is wordt met de gekozen aanpak bereikt. Ook Buurt Bestuurt heeft eerder aan het HbR aangegeven voorkeur te hebben voor een papieren uitnodiging.

Reactie Havenbedrijf: we hebben inmiddels 165 aanmeldingen ontvangen voor de digitale nieuwsbrief over de nieuwbouw aan de Maaskade. Het grootste deel van deze aanmeldingen zijn van mensen die op de Maaskade wonen. We hebben de deelnemers van de informatiebijeenkomst op 2 oktober 2018 gevraagd hoe zij de informatie over het Maaskade project graag willen ontvangen. Ook hierbij geeft een ruime meerderheid aan de informatie digitaal te willen ontvangen. Het Havenbedrijf Rotterdam en Hakkers B.V. willen alle bewoners van de Maaskade nauw betrekken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw. Daarom verspreiden we nieuwe informatie ook altijd via onze website, noordereiland.org en diverse social media.

Om bewoners te bereiken die geen e-mail kunnen ontvangen, zouden we specifiek voor de informatiebijeenkomsten een aankondiging kunnen plaatsen in een lokale krant. Afhankelijk van om hoeveel bewoners het gaat. Mocht het om enkele bewoners gaan, dan zouden we deze mensen een brief per post kunnen sturen. Zou u en/of Buurt bestuurt kunnen aangeven om hoeveel en welke personen op de Maaskade het gaat, die geen e-mail kunnen ontvangen of toegang hebben tot onze website, en toch graag de informatie over de nieuwbouw zouden willen ontvangen?

2. dit werk start aan het begin van het zogenoemde ‘stormseizoen’, een periode waarin normaal gesproken niet aan keringen, kades, etc. wordt gewerkt. Waarom hier wel? Welke invloed kunnen stormen op het werk hebben?

Reactie Havenbedrijf: het niet mogen werken aan waterkerende constructies in het ‘stormseizoen’ is van toepassing op binnendijkse gebieden. Het Noordereiland is gekwalificeerd als een buitendijks gebied en daardoor kan er gewerkt worden in dit gebied. Er zijn drie belangrijke invloeden van stormen op het werk: waterniveau rivier, wind en windgolven.
De invloed van hoog water is zoveel als mogelijk ondervangen middels de plaatsing van een hulpdamwand. De hulpdamwand creëert een veilige en werkbare ruimte tussen het water in de rivier en de grens van het werkgebied op de landzijde. De invloed van wind en windgolven is zoveel als mogelijk ondervangen in het voorgestelde materieel van Hakkers B.V.. Condities boven de werkbaarheidsgrens (extremen) zullen leiden tot het tijdelijk stoppen van het werk wegens het niet veilig kunnen opereren van het materieel.

3. de aanvoer van beton zal met mixers over de weg plaatsvinden:
a) zijn dit vierassers of vijfassers > trillinghinder > schade aan het wegdek?

Reactie Hakkers B.V.: De eerste betonwerkzaamheden staan ingepland voor begin februari 2019. Momenteel valt nog niet te zeggen of de aanvoer hiervan met vier- of vijfassers plaatsvindt. Hakkers B.V. kan over de mixers een wens uitspreken naar de leverancier. Dit zal ook zeker gebeuren om de trillingshinder, schade aan het wegdek en verminderde bereikbaarheid van de kade zoveel mogelijk te beperken.

b) worden alle wagens voorzien van een duidelijk leesbaar nummer, opdat herkenning door bewoners /belanghebbenden eenvoudig mogelijk is?

Reactie Hakkers B.V.: De auto’s worden niet voorzien van aparte nummering.
De hoeveelheid beton welke wij op een stortdag verwerken is relatief klein, waardoor er 8 á 10 mixers over het eiland zullen rijden. Dit zal resulteren in 2 á 3 mixers die op een werkdag rondrijden.
Aparte nummering heeft dan weinig toegevoegde waarde. De leverancier en chauffeurs dienen wel van de mixers een ritregistratie bij te houden. Bewoners/belanghebbenden kunnen de tijd noteren, waarmee de ritten volledig zijn te herleiden.

4. Is duidelijk of de wensen vanuit de buurt mbt de her aanleg van de kade worden gehonoreerd?
Mevr. Radmila Rapaic: ja, er is rekening gehouden met de wensen uit de buurt.

Reactie gemeente Rotterdam: wij hebben van een groepje bewoners de voorstellen voor aanpassingen in de buitenruimte ontvangen, gebundeld in een document. De voorgestelde aanpassingen betroffen met name zitplekken, fietsparkeren en groen. Deze zijn nagenoeg alle, voor zover mogelijk, vergenomen en ingepast in de bestektekening.

5. komt er extra inzet van Toezicht & Handhaving tijdens het werk op: verkeerd parkeren, te hard rijden en overlast?

Reactie gemeente Rotterdam: Tijdens de infoavond werd door Hakkers aangegeven dat hierover gesprekken zijn/worden gevoerd met de gemeente. Ik (Radmila) ben hier niet bij betrokken geweest. Ik ga bij Hakkers B.V. en het Havenbedrijf na met wie, binnen de gemeente, hierover gesprekken worden gevoerd.

6. is er contact opgenomen met de watergebonden bedrijven over de bereikbaarheid en eventuele omzetverliezen (planschade)?

Reactie Havenbedrijf: Het Havenbedrijf Rotterdam heeft geen persoonlijk contact opgenomen met de watergebonden bedrijven op de Maaskade. Net als de bewoners en binnenvaart zijn alle bedrijven op het Noordereiland vanaf het moment dat de verzakking op de Maaskade plaatsvond
door middel van informatiebrieven, informatiebijeenkomsten en actuele informatie op www.portofrotterdam.com meegenomen in de stappen die het Havenbedrijf Rotterdam wil nemen om de verzakking te herstellen. Hierbij is altijd de mogelijkheid aangegeven om in het geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden contact op te nemen met het Havenbedrijf.

Een aantal bedrijven op de Maaskade heeft hier gebruik van gemaakt en contact met ons opgenomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de aannemer Hakkers B.V. staan ervoor open om met ondernemers van watergebonden bedrijven op de Maaskade in gesprek te gaan. Bedrijven kunnen hiervoor direct contact opnemen met Hakkers B.V. via maaskade@hakkers.com

7. is er met Maison de Boer contact geweest ihkv afstemming van evenementen, aan – en afvoer en parkeren? Vertegenwoordiger Fa. Hakkers: we zijn met elkaar in gesprek

Reactie Hakkers B.V.: Er is reeds contact geweest met de accountmanager van Maison de Boer. Afstemming van evenementen, aan- en afvoer van bezoekers en parkeren is nog niet afgerond, maar loopt.

8. is met de afdeling die TVM’s verstrekt afgesproken dat er tijdens dit werk geen TVM wordt verleend op deze locatie anders dan die verband hebben met het werk?

Reactie gemeente Rotterdam: Deze belofte kan de gemeente niet doen. De mogelijkheid bestaat immers altijd dat er ergens (spoed)werkzaamheden verricht moeten worden, bijvoorbeeld door de nutsbedrijven. Denk aan defecte kabels, leidingen e.d. In zo’n geval is de gemeente verplicht om een TVM te verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor verhuizingen. Er wordt uiteraard wel rekening gehouden met de uitvoering van dit project. Er zal altijd onderling overleg plaatsvinden mochten er onverhoopt conflicterende situaties ontstaan.

9. mogen we vooraf een (digitale) tekening ontvangen van werkterrein en inrichting ketenpark?

Reactie Hakkers B.V.: Bijgevoegd een tekening van de bouwplaatsinrichting. Hier staan ondermeer de werkvakken op, de werkgrens (waar de bouwhekken komen), de extra parkeervakken en de indeling van het ketenterrein. E.e.a. onder voorbehoud.

10. eventuele TVM aanvragen zien wij graag tijdig, voorzien van tekening en motivatie, tegemoet.

Reactie Hakkers B.V.: De TVM is reeds door de Gemeente Rotterdam verleend. Indien omwonenden deze willen inzien, kan contact worden opgenomen met de gemeente.

Na afloop van het ‘plenaire’ gedeelte had ik, met enkele bewoners, uitvoeriger contact over de opnieuw aan te leggen kade en de indeling. Er blijkt een tekening beschikbaar die aangeeft wat waar zal terugkeren. Daarnaar gevraagd: is de inrichting neergelegd in deze tekening aan de buurt voorgelegd? Wordt instemmend beantwoord: “Deze inrichting is in maart besproken in een vergadering van Buurt Bestuurt”

Helaas kan ik me een bijeenkomst met die ‘opdracht’ niet voor de geest halen. Alle verslagen van Buurt Bestuurt (2018) herlezend, stel ik vast dat er geen presentatie of terugkoppeling van een inrichtingstekening/plan heeft plaatsgevonden. De enige verwijzing naar project Maaskade staat in het verslag
van april: “Er was tijdens de informatie-avond aan gegeven dat er nog 2 weken de tijd was om kleine aanpassingen door te sturen, zodat er gekeken kan worden wat er mogelijk kan worden uitgevoerd. Dit is inmiddels doorgestuurd naar de gemeente door Pim. Secretariaat stuurt het ook naar de leden van Buurt Bestuurt. Harmen schrijft een tekst van 300 woorden doorsturen naar noordereiland.org

Reactie gemeente Rotterdam: Op 19 maart jl. heeft het Havenbedrijf een presentatie gegeven bij Buurt Bestuurt. Mijn collega Marcel van Blijswijk was hier namens Stadsontwikkeling ook bij aanwezig om de aanpassingen in de buitenruimte toe te lichten. Ik heb al eerder aan u toegezegd graag bereid te zijn tot een gesprek met Buurt Bestuurt. Ook heb ik reeds op een separate mail gereageerd, aan mij gericht, afkomstig van Buurt Bestuurt d.d. 5-10-2018.

Vervolgens kwam de vervanging van de Iepen aan de orde. Naar nu blijkt worden de bomen ter hoogte van het bouwblok Sleephelling – Thorbeckestaat vervangen door nieuwe aanplant. Plantmaat 30-35 cm, stamomtrek, resistente Iepen. Over de bomen in de overige delen van de Maaskade bestaat nog geen eenduidig antwoord.

Niet beantwoord kon worden wat de reden is dat de bomen zo in kwaliteit achteruit hebben kunnen gaan en hoe herhaling kan worden uitgesloten. Niet duidelijk werd of de indeling van de kade is aangepast op de suggesties van bewoners, c.q. Buurt Bestuurt en Wijkraad. Te weten tav.: fietstrommels, bomen, indeling parkeervakken, etc. Een en ander slimmer indelen was onze dringende wens, die over een periode langer dan één jaar meermaals zeer nadrukkelijk is
aangegeven.

Toen belanghebbenden formuleerden dat zij zo spoedig mogelijk erg graag over de herinrichting willen spreken, was de reactie dat dit in deze fase erg moeilijk wordt want plan is al afgestemd met de aannemer. Noemt men zoiets een voldongen feit? Staan we nu buitenspel? Nog voor het project gaat beginnen?

De bovenomschreven handelwijze van de gemeentelijke diensten komt op mij als ‘bevoogdend’ over. Dit in schril contrast tot de programma’s van de gemeente om de burger actief te betrekken bij zijn/haar leefomgeving. Of geldt dit alleen als ‘het past’?

Reactie gemeente Rotterdam: Niet ter hoogte van het bouwblok Sleephelling – Thorbeckestraat, maar t.h.v. het bouwblok Thorbeckestraat – Cornelis Trompstraat worden de iepen vervangen, en aangevuld. Hierdoor zal op dit stuk van de rij de boomafstand beter aansluiten. De overige bomen op de Maaskade waarvan de kwaliteit matig of slecht is worden vervangen in het kader van het boomvervangingsprogramma van stadsbeheer. De indeling van de kade qua parkeervakken wordt niet gewijzigd omdat deze samenhangt met de indeling van de parkeervakken langs de rijbaan.

Zie hier het verslag van de Wijkraad vergadering van 15 oktober 2018

Hier staan alle berichten van de herstelwerkzaamheden Maaskade


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart