Verslag wijkraad Noordereiland 17 december

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 17 december

Verslag vergadering Wijkraad17 december 2018 Wijkraad Noordereiland vergadering – Steiger 22

Inspreken bewoners

Afval

Er is ontevredenheid over de afvalverwerking op het eiland. Er zijn te weinig afvalcontainers voor papier en plastic en die zijn altijd overvol. Ook de ondergrondse vuilcontainers zijn al snel vol, met als resultaat dat nogal eens afval ernaast wordt gezet. De wijkraad adviseert om dit vooral zelf te (blijven) melden. Bij veel meldingen is er eerder aanleiding om maatregelen te nemen. Bovendien: als je het zwerfafval meldt via de Buiten Beter app, wordt daar snel op gereageerd, is de ervaring.

Overlast Maaskade

Een aantal verontruste bewoners van de Maaskade vraagt aandacht voor de overlast van ‘kadekapers’, mensen die vooral savonds/snachts daar parkeren en overlast geven. Behalve geluidsoverlast, afval op straat gooien en straat racen is er intimidatie en bedreiging van bewoners die de parkeerders aanspreken op hun gedrag. Stadstoezicht en de politie lijken niet te reageren op meldingen en surveilleren niet op de tijdstippen waarop de overlast wordt ondervonden. De eerder geplaatste paaltjes leken iets te helpen, maar die zijn nu door firma Hakkert weggehaald, om vanwege de herstelwerkzaamheden ter compensatie een aantal extra parkeerplaatsen te realiseren.

Een filmpje van de overlast heeft een van de bewoners getoond aan Marco Pastors (Nationaal Programma Rotterdam-Zuid). Die was onder de indruk en gaat deze problematiek aankaarten bij Directie Veilig van de gemeente. De wijkraad adviseert dat filmpje goed te bewaren als bewijsmateriaal en zal een brief naar B&W sturen hierover. Afgelopen juli heeft de wijkraad een ongevraagd advies gestuurd en aandacht voor deze overlast gevraagd, maar kreeg daar een reactie op terug dat ging over de parkeerdruk op het eiland, niet over deze specifieke overlast. Wijkmanager Han van Dam gaat binnenkort in gesprek met de vanavond aanwezige bewoners en zal het probleem aankaarten bij wethouder Wijbenga. Ook zal hij vragen of de paaltjes weer terug kunnen op de Maaskade.

 

Vragen en adviezen

Humanitas

Het functioneren van Humanitas wordt besproken in de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeente. Vertegenwoordigers van de wijkraden van Feijenoord en ook een aantal bewoners krijgen daar spreektijd.

Buurtschouw

Samen met Buurt Bestuurt wordt bekeken zal worden of het instrument ‘ schouw’ nog wel voldoende effectief is.

Balkon aan de Maas

Er is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over de plannen en financiering.

KPN

Naar aanleiding van klachten van meerdere bewoners zal Frank Demmendaal een mail sturen naar KPN met het verzoek om een bewonersbrief te sturen naar de bewoners die hinder kunnen ondervinden van de verlichting en daarin aangeven waar eventuele klachten kunnen worden ingediend. Ook wordt KPN erop gewezen dat het bedrijf zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken over lichtintensiteit en tijdsduur en is het voorstel om samen met de Wijkraad en Buurt Bestuurt in gesprek te gaan.

Bus 47

In januari heeft de wijkraad een gesprek met een vertegenwoordiger van de RET en de gemeentelijke ambtenaar die Openbaar Vervoer in portefeuille heeft.

Verkeersoverlast doelgroepenstrook

De verkeersadviseur van de gemeente moet weer terug naar de tekentafel om een goede oplossing te verzinnen voor de verkeersdrukte en –hinder bij het kruispunt Van der Takstraat-Prins Hendrikkade. Wel is inmiddels het verzoek gedaan voor een roodlicht-camera op dat kruispunt. De gevraagde aanpassing aan de doelgroepenstrook zelf kan niet gerealiseerd worden.

Fiets parkeren

Uiterlijk eind maart levert de gemeente een plan om meer/betere fietsparkeerplekken te realiseren, op basis van recente tellingen.

Vuurwerkvrije zone Oud & Nieuw

De wijkraad heeft kennis genomen van het besluit van de gemeente om het gehele Noordereiland aan te wijzen als vuurwerkvrije zone, maar wil graag nog weten waarom het advies van de wijkraad niet is overgenomen.

Bewonersinitiatieven

Er zijn weer een aantal bewonersinitiatieven ingediend en een aantal indieners licht hun aanvraag nog even toe. Ter vergadering wordt een aantal initiatieven meteen gehonoreerd, anderen worden nog even in beraad gehouden of wachten nog op aanvullende onderbouwing. Toegewezen zijn:

  1. Samen Sterk Overleg – aantal malen per jaar bespreken horeca- en culturele ondernemers komende evenementen, een jaarkalender en samenwerkings- mogelijkheden.
  2. Gedenk popconcert – avondvullend programma met muziek, verhalen en gedichten ter herinnering aan overleden familie of vrienden.
  3. Hefpark – eenmalige bijdrage om activiteiten te kunnen organiseren.
  4. Together – muziektheater voor kinderen.

Wie een leuk idee heeft dat ten goede komt aan bewoners en de leefbaarheid op het Noordereiland is van harte uitgenodigd een bewonersinitiatief in te dienen. Hoe je dat doet, is te vinden op de Wijkraad pagina op de noordereiland website onder Taken van de Wijkraad.

 

Besluiten

De besluitenlijst van de openbare vergadering van 19 november is akkoord.
De besluitenlijst is te lezen op: gebiedscommissies.notubiz.nl/document/7169886/2/Besluitenlijst_19_november_2018_2.

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is maandag 21 januari 2019, locatie Galerie Wind.

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart